26 mai 2020

Rundskriv 8 - 2020

Uteområder, feiing av garasjene, søppel containere, Sigarettstumper mm

Onsdag 27.mai blir det satt ut containere for ekstra avfall 
 på alle tunene. De vil bli hentet igjen om formiddagen torsdag 28. mai. Bur for elektrisk avfall vil bli utplassert på de vanlige stedene ved rundkjøringene i samme tidsrom. Beboerne må selv sørge for at det de skal kaste, kommer i containeren. I mange kjellere har beboere ulovlig satt fra seg skrot på fellesarealene.  Sjekk at du ikke har glemt igjen noe der.eren. Dekk, malingsspann og lignende kan ikke kastes i containerne.
Husk at det ikke er lov til å kaste fargede søppelsekker i containeren, bare gjennomsiktige.

Feiing av garasjene
Mandag 8. juni feies P-51 (nedre parkeringshus O.S.V. 66)
Tirsdag 9. juni feies P-52 (øvre parkeringshus O.S.V. 92)
Alle planene i garasjehusene skal feies med maskin. Alle biler, motorsykler og tilhengere må være ute senest kl. 08.00 den morgenen parkeringshuset skal feies. Av hensyn til våre gjester, må beboerne vente med å kjøre ut bilen sin til den morgenen parkeringshuset feies. Beboerne oppfordres til å bruke begge parkeringsplassene i borettslaget. Parkering på grøntområdene i borettslaget vil medføre automatisk borttauing. Alt som ikke er fjernet fra p-plassen av løsøre og lignende, vil bli fjernet og kastet av vaktmester. Det vil bli satt opp plakater på p-porten når det skal feies

Sigarettstumper
Styret har mottatt flere klager fra beboere som disponerer en hageflekk, om at noen beboere i etasjene over til stadighet kaster sigarettstumper ned i hagene. Styremedlemmer tok en sjekk og oppdaget at det lå mengder av sigarettstumper både innenfor hagegjerdene og utenfor. Dette tolereres ikke og må opphøre straks! Ingen ting skal kastes utfra vinduene eller balkongene.


Mandag 1.juni er høytidsdag, og da er støyende arbeid i form av banking, bruk av drill m.m. ikke tillatt.
Uteområdene i borettslaget
Da bodene ble revet, etterlot det seg gressplener som går i sikksakk, løse asfaltkanter, belegningssteiner som ligger uten noe formål midt på gressplenene og løse asfaltkanter som gradvis brekkes opp. Styret engasjerte en landskapsarkitekt fra Bar Bakke Landskapsarkitekter til å tegne forslag på hvordan vi på en god måte kunne rette opp linjene, få kantsatt asfalten, få på plass belysning og gjøre uteområdene triveligere. Planene ble sendt ut på anbud, og Skaaret Landskap AS
fikk oppdraget. De starter opp med å sette i stand uteområdene på øvre tun rett over pinse.

Tildelninger fra Groruddalssatsingen og Sparebankstiftelsen

I 2020 har styremedlemmer og en beboer i borettslaget søkt om støtte til
Aktivitetsområde for barn, og i midten av mai ble styret informert om at Groruddalssatsningen har valgt å tildele borettslaget 500 000 kroner til dette formålet. Det betyr at vi må forandre litt på de planene som var lagde med bare å rette opp de skadevirkningene rivningen av bodene hadde etterlatt seg. Nå blir det et mer spennende uteområde på midtre tun.
Groruddalssatsningen: Formålet med bomiljøtilskuddet er å bidra til attraktive og inkluderende bomiljøer som fremmer kontakt mellom mennesker. Tiltaket skal bidra til trivsel, sosial samhandling, kompetanseheving og/eller trygghet i lokale bo- og nærmiljø.

Styret søkte også Sparebankstiftelsen om midler dette året, og vi har akkurat blitt informert om at de har bevilget borettslaget 350 000 kroner til sittegrupper og utegrill. 

Styret ble kontaktet av Eirik Torheim, Bærekraftforeningen og Inkubator Romsås for noen dager siden. Han ønsker et samarbeid med Emanuelfjell borettslag og andre interesserte i å utvikle grusplassen (kommunalt område) utenfor øvre parkeringsplass for å skape et grønt fotavtrykk med blomstereng med mer. Han har søkt om tilskudd til dette og håper at beboere i borettslaget kan være interessert i å bli med å på dugnad for å     iverksette denne ideen. Han håper på å komme i gang så snart som mulig. Ta kontakt med styret dersom du er interessert i dette.

Styret håper at alle beboerne vil glede seg over de nye uteområdene som etter hvert blir utformet og at det vil gi økt trivsel og bidra til et godt bomiljø i Emanuelfjell borettslag.