Rundskriv 4 - 2020

Generalforsamlingen

Ordinær generalforsamling 2020

Det vises til borettslagslovens § 7-4: ”Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp”.

 

Emanuelfjell borettslag vil avholde ordinær generalforsamling

Tirsdag 02. 06. 2020.

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 15. 03. 2020.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må det:

  • gå klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen
  • formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

 

 

Forslag sendes til styret i Emanuelfjell borettslag


Odvar Solbergs vei 78 0970 OSLO


eller legges i styrets postkasse på veggen til boden ved siden av Fjellstua

 

eller sendes som epost til styret@emanuelfjell.no