Trafikkutvalget

Trafikkutvalgetet sørger for at borettslagets trafikk- og parkeringsregler blir overholdt

Trafikkutvalgetets leder: Hans André Bull

Styrets representant: John Erik Tinglev

Trafikkutvalg@emanuelfjell.no

 

TRAFIKK OG PARKERINGSREGLEMENT

§ 5 TRAFIKK OG PARKERINGSREGLEMENT

§ 5.1 Emanuelfjell Borettslag har to parkeringshus til sin disposisjon hvor hver andelseier har sin tildelte plass. Videre har borettslaget to områder som er avsatt til gjesteparkering.

 § 5.2 Andelseiere skal i hovedsak til enhver tid benytte sin parkeringsplass ved all parkering. Det er tillatt å parkere på gjesteparkering i et kort tidsrom (30 - 60 min) på ukedagene mellom klokken 09:00 og 17.00. I helgene og høytidsdager er det totalt forbudt for andelseiere å parkere på gjesteparkeringen. Dette gjelder både for egen bil eller bil som disponeres av andelseier. Med dette menes eksempelvis: firmabil, lånt bil og leasing bil (Taxi eller biler med firmalogo). Brudd på dette kan medføre borttauing uten varsel som vil medføre en utleverigskostnad til borttauingsselskapets egne satser. Eventuelt andre konsekvenser ved gjentatte advarsler. Gjester kan stå på gjesteparkeringene i maksimalt 3 påfølgende døgn / 72 timer, uavhengig om kjøretøyet er flyttet eller benyttet i mellomtiden. Til dette trengs ingen spesiell tillatelse. Etter 72 timer må bilen være borte i 14 dager. Unntak her se § 5.4. Brudd på disse regler vil medføre advarsel / påminnelse om at parkeringstiden er overskredet. Om ikke bilen flyttes etter dette blir konsekvensen borttauing av kjøretøyet. Alle omkostninger i en slik forbindelse vil bli belastet kjøretøyets eier. Side 3 av 5 Kjøretøy med totalvekt over 3500 kg kan ikke parkeres på gjesteparkeringen eller borettslagets område. Disse henvises til ringveien.

§ 5.3 All unødig kjøring innenfor bommene er forbudt. Må man kjøre inn uten skriftlig tillatelse, skal man betale i automaten. Det bør være aktivitet rundt bilen og hver andelseier forplikter seg til å gjøre seg ferdig så raskt som mulig. Maks parkeringstid er 30 min. Det er ingen oppstillingsplasser inne på området. Biler som står parkert på indre området uten tillatelse vil bli tauet bort uten varsel. Ved eventuelt innkjøring skal kjøring skje i gangfart (maks 5 km/t). Ved flytting, ta kontakt med styret for utvidet tidsrom av innkjøring/parkering.

§ 5.4 Andelseiere som har besøkende som ønsker å parkere her lenger enn 3 døgn / 72 timer må ta skriftlig kontakt med trafikkutvalg eller styret og få godkjenning for det tidsrommet man ønsker å stå der.

§ 5.5 Ved transport av varer fra P-hus kan andelseiere benytte seg av trallene som står til disposisjon i hvert P-hus. Disse skal returneres umiddelbart etter bruk. Ellers henvises andelseier til å benytte rundkjøringen til av og pålessing (30 — 45 min).

§ 5.6 Vask og større reparasjonsarbeider av kjøretøyer på borettslagets område (også parkeringshus) er ikke tillatt. Videre er det ikke tillatt å benytte parkeringsplassene til annet enn parkering av kjøretøy og/eller tilhenger. Dekkskift skal hovedsakelig skje på egen P-plass eller utenfor borettslagets område.

§ 5.7 Biler som står i parkeringshusene, må til enhver tid være låst. All skade som kan bli påført parkerte biler i borettslagets parkeringshus, er borettslaget uvedkommende. Av hensyn til fare for brann er all lagring av dekk og andre ting forbudt i P-husene. Gjenstander som blir hensatt vil bli fjernet uten varsel for andelseiers regning. Det er kun tillatt å ta ut strøm for godkjente motorvarmere. Elbiler og ladbare hybridbiler har ikke lov å lade i ordinære strømkontakter. Borettslaget har et begrenset antall dedikerte plasser for el-biler med egen strømmåler. Andelseier med elbil kan ta kontakt med styret for å sette seg på venteliste.

§ 5.8 Det er ikke tillatt å hensette avskiltede biler på borettslagets område utenom P-husene. Har en andelseier plassert en uregistrert bil på sin plass i parkeringshuset, skal bilen være flyttbar og tydelig merket med eiers navn og adresse og eventuelt mobil nr.

§ 5.9 Parkeringshusene skal til enhver tid være låst.