Trafikkutvalget

Trafikkutvalgetet sørger for at borettslagets trafikk- og parkeringsregler blir overholdt

Trafikkutvalgetets leder: Hans André Bull

Styrets representant: John Erik Tinglev

Trafikkutvalg@emanuelfjell.no

 

TRAFIKK OG PARKERINGSREGLEMENT

§ 5-1 Emanuelfjell Borettslag har to parkeringshus til sin disposisjon hvor hver andelseier har sin avmerkede plass. Videre har borettslaget to gjesteparkeringsplasser, som er forbeholdt gjester.

§ 5-2 Andelseiere skal benytte sine parkeringshusplasser ved all parkering av sine kjøretøyer. Parke-ring på rundkjøringene (bilbryggene) er ikke tillatt. Disse må kun benyttes til av og påstigning (av- og pålessing).

Gjesteparkeringsplassene kan ikke benyttes av biler tilhørende beboere eller biler som er å betrakte som hjemmehørende i borettslaget. (Gitt tolkning: Omfatter alle biler som disponeres av en beboer, eksempelvis leiebil, leasingbil, lånte biler, firmabil og alle yrkesbiler.)

Gjester kan stå på gjesteparkeringsplassene i maksimalt 3 påfølgende døgn uten spesiell tillatelse.

Brudd på disse regler vil medføre borttauing av kjøretøyet. Alle omkostninger i en slik forbindelse vil bli belastet andelseieren.

§ 5-3 All kjøring innenfor bommene er forbudt. Unntak gjelder for kjøring av utrykningsvogner, handi-capkjøring, tyngre transporter og av biler som har innhentet skriftlig tillatelse av styret. Sistnevnte biler vil bli merket med dertil egnet emblem. Må man kjøre inn og ikke har skriftlig tillatelse, skal man betale på automaten og legge lappen godt synlig i frontruten. Man kan stå opptil en ½ time på indre område. Innkjøring med bomåpner er ikke lov og er å betrakte som et brudd på reglene for borettslaget. Biler parkert på indre område uten lapp og tillatelse vil bli borttauet uten varsel. Ved eventuell innkjøring skal kjøring skje i gangfart.

§ 5-4 Andelseiere som har besøkende med bil som parkerer på gjesteparkeringen i mer enn 3 påføl-gende døgn, må ta kontakt med styret. Gitt tillatelse skal ligge godt synlig i frontruten.

§ 5-5 Ved transport av varer til og fra P-huset kan traller benyttes. Trallene er plassert i P-husene og skal returneres umiddelbart etter bruk.

§ 5-6 Vask og større reparasjonsarbeider av kjøretøyer på borettslagets område (også parkeringshus) er ikke tillatt. Videre er det ikke tillatt å benytte parkeringsplassene til annet enn parkering av kjøretøy-er og/eller tilhenger. Skifting av dekk skal skje på egen P-plass eller utenfor borettslagets område.

§ 5-7 Biler som står i parkeringshusene, må til enhver tid være låst. All skade som måtte bli påført parkerte biler i borettslagets parkeringshus,er borettslaget uvedkommende. Av brannmessige hensyn er all lagring, inklusiv bildekk, forbudt i P-husene. Det er tillatt å ta ut strøm for godkjente motorvarmere. Det er ikke tillatt å bruke kupévarmere da anlegget ikke har kapasitet for dette.

El-bil og ladbar hybrid har ikke lov til å lade i ordinære strømkontakter. Borettslaget har et begrenset antall dedikerte plasser for el-biler med egne strømmålere. Beboere tar kontakt med Styret for å sette seg på venteliste.

§ 5-8 Det er ikke tillatt å hensette avskiltede biler på borettslagets område utenom P-husene. Har en andelseier plassert en uregistrert bil på sin plass i parkeringshusene, skal bilen være flyttbar og tydelig merket med eiers navn og adresse.

§ 5-9 Parkeringshusene skal til enhver tid være låst.